Pravidla pro používání "Geoportálu Krkonoše“

Obsah Geoportálu lze používat po odsouhlasení plného rozsahu Pravidel pro používání.

§ 1.
Slovník
Pojmy použité v textu těchto Pravidel mají následující význam:
1. Geoportál – Geoportál Krkonoše, webová stránka, obsahující data vytvořená a spravovaná společně organizacemi Karkonoski Park Narodowy v Polské republice (KPN) a Krkonošský Národní Park (KRNAP), která zajišťuje přístup k síťovým službám;
2. prostorová data – veškerá data, která se přímo vztahují nebo jsou nepřímo vztažena k určité poloze nebo zeměpisnému území;
3. soubor prostorových dat – identifikovatelná sada prostorových dat;
4. služby prostorových dat – operace, které lze provádět prostřednictvím počítačové aplikace na prostorových datech obsažených v souborech prostorových dat nebo na metadatech s nimi souvisejících;
5. metadata – informace popisující soubory prostorových dat a služby prostorových dat a umožňující jejich vyhledání, inventarizaci a používání;
6. síťové služby – služby metadat zahrnující:

a. služby vyhledávání – umožňující vyhledání souborů a služeb prostorových dat na základě obsahu jím odpovídajících metadat a umožňující zobrazování obsahu metadat,
b. služby prohlížení – umožňující minimálně zobrazování, navigování, zvětšování a zmenšování, posouvání a nanášení na sebe souborů prostorových dat a zobrazování informací z legendy a veškerého podstatného obsahu metadat,
c. služby stahování – umožňující stahování kopií celých souborů prostorových dat nebo částí takových souborů a, pokud je to proveditelné, přímý přístup,
d. služby upravování – umožňující úpravu souborů prostorových dat s cílem dosažení interoperability;
e. služby umožňující zprovozňování služeb prostorových dat;

7. zdroje – prostorová data, soubory prostorových dat, služby prostorových dat a metadata;
8. správní orgán – orgán vládní správy nebo orgán územního samosprávného celku nebo jiný subjekt, který je zřízený podle zákona nebo je na základě dohod oprávněný vykonávat veřejnou činnost týkající se životního prostředí;
9. uživatel – fyzická osoba, právnická osoba a organizační složka bez právní subjektivity, která používá zdroje Geoportálu;
10. Poskytovatel služby - Karkonoski Park Narodowy se sídlem ve městě Jelenia Góra, Polsko.
§ 2.
Předmět pravidel pr používání
Tato pravidla pro používání stanovují pravidla zpřístupňování a používání zdrojů Geoportálu.
§ 3.
Struktura Geoportálu
Geoportál je sestaven z následujících modulů:

a. Modul vědeckého výzkumu – zpřístupněný pouze oprávněným uživatelům, umožňuje registraci vědeckého výzkumu a objednávání a zpřístupňování zdrojových dat k vědeckým a didaktickým účelům,
b. Rašelinné ekosystémy – obsahující informace o rašelinných ekosystémech na území Krkonošského národního parku,
c. Fauna – umožňuje zobrazování vrstvy prezentující výskyt (bodový) vybraných druhů živočichů na určitém území a vrstvy s mapovací sítí Atlasu ptáků,
d. Flóra – prezentuje prostorové rozmístění rostlinných druhů na území Krkonošského národního parku,
e. Geologie, Geomorfologie, Půdy – prezentuje geologická data, geomorfologická data a půdní data z území Krkonošského národního parku,
f. Ekologické koridory – obsahující informace o umístění ekologických koridorů v české části parku,
g. Lesy - obsahující informace o lesních komplexech na území Krkonošského národního parku,
h. Modul historických map – dostupný pouze oprávněným uživatelům, umožňuje zobrazení řady barevných ortofotomap pocházejících z různých časových období (z roku 2000, 2007, 2008 a 2012) a barevných infračervených ortofotomap (CIR) pocházejících z roku 2007 a 2012
i. Natura 2000 – obsahující lokality a druh oblastí Natura 2000 vymezených na území Krkonošského národního parku,
j. Turistický modul – dostupný všem uživatelům, umožňuje plánování turistických tras na základě stávající turistické infrastruktury parku a uživatelem definovaného počátečního a konečného bodu trasy,
k. Turistika – obsahující informace související s turistickou infrastrukturou na území Krkonošského národního parku,
l. Infrastruktura - umožňující zobrazování dat z Databáze topografických objektů /BDOT (Baza Danych Obiektów Topograficznych)/ zpřístupňovaných Ústředním střediskem pro geodetickou a kartografickou dokumentaci /Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej/,
m. Zdroje – souhrnný modul prezentující všechny vrstvy a informace nacházející se v ostatních tematických modulech.

§ 4.
Pravidla pro přístup na Geoportál
1. Přístup k souboru a službám prostorových dat probíhá dle pravidel stanovených v ustanoveních:

a. zákona o infrastruktuře prostorové informace ze dne 4. března 2010 (Sbírka zákonů č. 76, položka 489, ve znění pozdějších předpisů) /ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. (Dz.U. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.)/
b. zákona ze dne 16. dubna 2004 o ochraně přírody (Sbírka zákonů z roku 2013, položka 327) /ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 627) o ochronie przyrody/,
c. zákona ze dne 17. února 2005 o informatizaci činnosti subjektů vykonávajících veřejnou činnost (Sbírka zákonů č. 64, pložka 656 ve znění pozdějších předpisů) /ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)/

2. Přístup ke zdrojům Geoportálu mají:

správní orgány,
b. uživatelé.

3. Přístup na Geoportál probíhá prostřednictvím sítě Internet. Pro používání Geoportálu uživatel nemusí instalovat žádné placené nástavby a zásuvné moduly (kromě standardních systémových nástaveb).
§ 5.
Veřejné služby
1. Poskytovatel služby zajišťuje, s výhradou bodu 3, správním orgánům a uživatelům neomezený a neplacený přístup k následujícím síťových službám:

a. vyhledávání,
b. prohlížení.

2. V oblasti služeb, uvedených v bodě 1, mají uživatelé a správní orgány možnost tisknout mapy.
3. Přístup ke službám prohlížení zdrojů Geoportálu je omezen v oblasti zpřístupňování citlivých dat, jejichž zpřístupnění by ohrožovalo ochranu přírody.
§ 6.
Placené služby
Přístup ke službám a údajům:

a. stahování,
b. úpravy,
c. umožňujících zprovozňování služeb prostorových dat,

- v rozsahu, v jakém má placený charakter, probíhá v souladu s příslušnými předpisy vydanými Poskytovatelem služby a zveřejněnými na webové stránce Biuletyn Informacji Publicznej Poskytovatele služby a po registraci uživatele v souladu s ustanoveními § 7.
§ 7.
Registrace uživatelů
1. Registrace uživatele probíhá formou vyplnění registračního formuláře, který je dostupný na Geoportálu, a po vygenerování uživatelem individualizovaného uživatelského jména a hesla pro přístup na Geoportál.
2. Oprávnění uživateli poskytuje Poskytovatel služby po předchozím vyplnění registračního formuláře uživatelem.
3. Uživatel obdrží elektronicky, na e-mailovou adresu uvedenou v průběhu registrace, informaci o přijetí nebo zamítnutí žádosti o zpřístupnění zdrojů.
4. O schválení nebo zamítnutí přístupu ke zdrojům Geoportálu vždy rozhoduje ředitel KPN nebo ředitel KRNAP, závisle na tom, který národní park je autorem příslušných zdrojů a v souladu s příslušnými obecně závaznými a platnými právními předpisy a interními předpisy příslušného národního parku.
5. Registrace uživatele je jednorázová a jejím cílem je získat údaje nezbytné k vytvoření uživatelského účtu, shromáždění statistických dat o návštěvnosti a pozdějším přihlašování a k přípravě dokumentů souvisejících s registrací výzkumného tématu a zpřístupněním části zdrojů.
6. Uživatel je povinen během registrace uvést pravdivé informace.
7. Registrovaný uživatel může požádat o úpravu nebo odstranění svých údajů.
§ 8.
Přístup ke zdrojům Geoportálu pro vědecké a didaktické účely
1. Přístup k modulu vědeckého výzkumu a modulu historických map je možný pouze pro oprávněné uživatele po předchozí registraci uživatele v systému Geoportálu podle pravidel uvedených v § 7 a poskytnutí příslušných oprávnění Poskytovatelem služby.
2. Společně s informací uvedenou v § 7 odst. 3 uživatel obdrží informaci o dalším průběhu postupu směřujícího k vydání povolení na provádění vědeckého výzkumu nebo podepsání smlouvy o zpřístupňování zdrojů k vědeckým a didaktickým účelům.
3. Přístup k modulům uvedeným v odst. 1 je udělován vždy na dobu stanovenou Poskytovatelem služby ve smlouvě o zpřístupňování zdrojů k vědeckým a didaktickým účelům uzavírané s uživatelem.
4. Uživatel může používat zdroje Geoportálu pro vědecké a didaktické účely pouze v rozsahu uvedeném ve smlouvě uzavřené s Poskytovatelem služby.
§ 9.
Přístup pro správní orgány
1. Správní orgány v rozsahu, v jakém realizují veřejnou činnost, získávají přístup ke zdrojům Geoportálu v souladu s předpisy upravujícími způsob, rozsah a režim zpřístupňování dat shromážděných ve veřejném registru. Podrobná pravidla zpřístupňování zdrojů upravuje Vyhláška vlády ze dne 27. září 2005 o způsobu, rozsahu a režimu zpřístupňování dat shromážděných ve veřejném registru (Sbírka zákonů z roku 2005, číslo 205, položka 1692) /Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1692)/.
2. V situaci zpřístupňování zdrojů Geoportálu správním orgánům k jiným účelům než je výkon veřejné činnosti, se přístup ke zdrojům řídí pravidly uvedenými v zákoně o prostorové infrastruktuře /ustawa o infrastrukturze przestrzennej/.
3. V situaci uvedené v odst. 2 může být přístup placenou službou, v souladu s předpisy vydanými Poskytovatelem služby a zveřejněnými na webové stránce Biuletyn Informacji Publicznej Poskytovatele služby.
4. V situaci uvedené v odst. 2 jsou údaje zpřístupněny po předložení žádosti o zpřístupnění údajů z veřejného rejstříku, stanovené podle Vyhlášky vlády o způsobu, rozsahu a režimu zpřístupňování dat shromážděných ve veřejném registru /Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym/.
§ 10.
Ochrana osobních údajů
Pro osobní údaje poskytované uživatelem při registraci platí příslušné předpisy:

a. zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů, úplné znění: ze dne 17. června 2002 (Sbírka zákonů č. 101, položka 926, ve znění pozdějších předpisů) /ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)/,
b. zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou, úplné znění: ze dne 15. října 2013 (Sbírka zákonů z roku 2013, položka 1422 ve znění pozdějších předpisů) /ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.)/.


§ 11.
Pravidla pro využívání zdrojů
1. Zdroje Geoportálu mají výhradně názorný a informační charakter a nemohou být základem pro jakékoliv nároky vůči Poskytovateli služby nebo jiným veřejným a soukromým subjektům. Nemohou být také základem/důkazem v jakémkoliv soudním nebo správním řízení.
2. Zdroje Geoportálu lze využívat pouze v rozsahu stanoveném v platné legislativě, s výhradou § 8 odst. 3.
3. Uživatel nemůže rozmnožovat, kopírovat ani zpřístupňovat zdroje Geoportálu třetím osobám a redistribuovat je ke komerčním účelům.
§ 12.
Ochranné doložky
1. Majitelem Geoportálu je Poskytovatel služby.
2. Zdroje zpřístupňované v rámci Geoportálu jsou výhradním vlastnictvím autorů zdrojů a jsou chráněny na základě ustanovení zákona ze dne 4. února 1994 o autorském právu a příbuzných právech, úplné znění ze dne 17. května 2006 (Sbírka zákonů č. 90, položka 631 ve znění pozdějších předpisů) /ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. z dnia 17 maja 2006 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)/.
3. Informace o zdroji původu dat obsahují metadata.
4. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo k odstraňování účtů uživatelů, vůči nimž existuje podezření, že uvedli nepravdivé informace, a uživatelů, kteří nesplnili formální náležitosti stanovené ve smlouvě nebo povolení k provádění vědeckého výzkumu na území parku.
5. Poskytovatel služby nenese odpovědnost za škody vzniklé při používání Geoportálu, které nejsou výsledkem jeho jednání a jsou na něm nezávislé. Zejména se jedná o škody způsobené vlivem škodlivého softwaru a podobných faktorů.
6. Poskytovatel služby nenese odpovědnost za absenci přístupu na Geoportál z důvodu vlivu vyšší moci nebo jiných důvodů, které jsou na něm nezávislé.
§ 13.
Závěrečná ustanovení
1. Ve věcech neupravených v těchto pravidlech se uplatňují předpisy platné legislativy, a to zejména příslušně:

a. občanského zákoníku /kodeks cywilny/,
b. zákona o infrastruktuře prostorové informace ze dne 4. března 2010 (Sbírka zákonů č. 76, položka 489 ve znění pozdějších předpisů) /ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. (Dz.U. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.)/
c. zákona ze dne 16. dubna 2004 o ochraně přírody (Sbírka zákonů z roku 2013, položka 627) /ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2013 r. poz. 627) o ochronie przyrody/,
d. zákona ze dne 17. února 2005 o informatizaci činnosti subjektů vykonávajících veřejnou činnost (Sbírka zákonů číslo 64, položka 565, ve znění pozdějších předpisů) /ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.),
e. zákona ze dne 29. sprna 1997 o ochraně osobních údajů, úplné znění ze dne 17. června 2002 (Sbírka zákonů č. 101, položka 926, ve znění pozdějších předpisů) /ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)/,
f. zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou, úplné znění: ze dne 15. října 2013 (Sbírka zákonů z roku 2013, položka 1422 ve znění pozdějších předpisů) /ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.)/.

2. Pravidla platí ode dne zveřejnění, tj. od 05.05.2014, do dne odvolání.
3. Tato pravidla mohou být kdykoliv a v libovolném rozsahu upravována. Změny platí od okamžiku jejich zveřejnění na webové stránce Geoportálu.

finansowanie