Regulamin „Geoportalu Karkonosze”

Korzystanie z zasobów Geoprotalu wymaga zaakceptowania Regulaminu w jego pełnym zakresie.

§ 1.
Słownik
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
1. Geoportal – Geoportal Karkonosze, strona internetowa, zawierająca dane stworzone i zarządzanie wspólnie przez Karkonoski Park Narodowy (KPN) oraz Krkonošský Národní Park w Republice Czeskiej (KRNAP), zapewniająca dostęp do usług sieciowych;
2. dane przestrzenne - wszelkie dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio odniesione do określonego położenia lub obszaru geograficznego;
3. zbiór danych przestrzennych - rozpoznawalny zestaw danych przestrzennych;
4. usługi danych przestrzennych - operacje, które mogą być wykonywane przez aplikację komputerową na danych przestrzennych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych;
5. metadane - informacje opisujące zbiory danych przestrzennych i usługi danych przestrzennych oraz umożliwiające ich odnalezienie, inwentaryzację i używanie;
6. usługi sieciowe – usługi metadanych obejmujące:

a. usługi wyszukiwania - umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych,
b. usługi przeglądania - umożliwiające co najmniej wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zbiorów danych przestrzennych oraz wyświetlanie informacji z legendy i wszelkiej istotnej zawartości metadanych,
c. usługi pobierania - umożliwiające pobieranie kopii całych zbiorów danych przestrzennych lub części takich zbiorów oraz, gdy jest to wykonalne, dostęp bezpośredni,
d. usługi przekształcania - umożliwiające przekształcenie zbiorów danych przestrzennych w celu osiągnięcia interoperacyjności;
e. usługi umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych;

7. zasoby – dane przestrzenne, zbiory danych przestrzennych, usługi danych przestrzennych oraz metadane;
8. organ administracji – organ administracji rządowej lub organ jednostki samorządu terytorialnego albo inny podmiot, gdy jest powołany na mocy prawa lub upoważniony na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska;
9. użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów Geoportalu;
10. Usługodawca - Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze.
§ 2.
Przedmiot regulaminu
Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania oraz korzystania z zasobów Geoportalu.
§ 3.
Struktura Geoportalu
Geoportal składa się z następujących modułów:

a. Moduł badań naukowych – udostępniony tylko dla uprawnionych użytkowników, umożliwia rejestrację badań naukowych oraz zamawianie i udostępnianie danych źródłowych do celów naukowych i dydaktycznych,
b. Ekosystemy torfowiskowe – zawierający informacje dotyczące ekosystemów torfowiskowych na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego,
c. Fauna - umożliwia wyświetlenie warstwy prezentującej występowanie (punktowe) wybranych gatunków zwierząt na określonym obszarze oraz warstwy z siatką Atlasu Ptaków,
d. Flora - prezentuje rozmieszczenie przestrzenne gatunków flory na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego,
e. Geologia, Geomorfologia, Gleby – prezentujący dane geologiczne, dane geomorfologiczne oraz dane glebowe z terenu Karkonoskiego Parku Narodowego,
f. Korytarze ekologiczne – zawierający informacje na temat lokalizacji korytarzy ekologicznych w czeskiej części parku,
g. Lasy – zawierający informacje na temat kompleksów leśnych na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego,
h. Moduł map historycznych - dostępny tylko dla uprawnionych użytkowników, umożliwia wyświetlenie szeregu ortofotomap barwnych pochodzących z różnych przedziałów czasowych (z roku 2000, 2007, 2008 oraz 2012) oraz ortofotomap barwnych w podczerwieni (CIR) pochodzących z 2007 oraz 2012 roku,
i. Natura 2000 – zawierający lokalizacje i rodzaj wyznaczonych na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego obszarów Natura 2000,
j. Moduł turystyczny - dostępny dla wszystkich użytkowników, umożliwia planowanie tras turystycznych w oparciu o istniejąca infrastrukturę turystyczną parku oraz o zdefiniowane przez użytkownika punkty początkowy i końcowy trasy,
k. Turystyka – zawierający informacje związane z infrastrukturą turystyczną na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego,
l. Infrastruktura - umożliwiający wyświetlenie danych z bazy BDOT (Baza Danych Obiektów Topograficznych) udostępnianych przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
m. Zasoby – moduł zbiorczy prezentujący wszystkie warstwy i informacje znajdujące się w pozostałych modułach tematycznych.

§ 4.
Zasady dostępu do Geoportalu
1. Dostęp do zbioru i usług danych przestrzennych odbywa się na zasadach określonych w przepisach:

a. ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. (Dz.U. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.)
b. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 627) o ochronie przyrody,
c. ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

2. Dostęp do zasobów Geoportalu posiadają:

a. organy administracji,
b. użytkownicy.

3. Dostęp do Geoportalu odbywa się za pomocą sieci Internet. Korzystanie z Geoportalu nie wymaga konieczności instalowania przez użytkownika żadnych płatnych dodatków i plug-inów (poza standardowymi dodatkami systemowymi).
§ 5.
Usługi powszechne
1. Usługodawca zapewnia, z zastrzeżeniem pkt. 3., organom administracji i użytkownikom powszechny i nieodpłatny dostęp do następujących usług sieciowych:

a. wyszukiwania,
b. przeglądania.

2. W zakresie usług o których mowa w pkt. 1, użytkownicy i organy administracji mają możliwość wydruku map.
3. Dostęp do usług przeglądania zasobów Geoportalu jest ograniczony w zakresie udostępniania danych wrażliwych, których udostępnienie zagrażałoby ochronie przyrody.
§ 6.
Usługi odpłatne
Dostęp do usług i danych:

a. pobierania,
b. przekształcania,
c. umożliwiających uruchamianie usług danych przestrzennych,

- w zakresie w jakim ma charakter odpłatny odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami wydanymi przez Usługodawcę i opublikowanym na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Usługodawcy oraz po zarejestrowaniu użytkownika zgodnie z postanowieniami § 7.
§ 7.
Rejestracja użytkowników
1. Rejestracja użytkownika odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Geoportalu i wygenerowaniu przez użytkownika zindywidualizowanego loginu oraz hasła dostępowego do Geoportalu.
2. Nadania uprawnień użytkownika dokonuje Usługodawca po uprzednim wypełnieniu przez użytkownika formularza rejestracyjnego.
3. Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w trakcie procesu rejestracji, informację o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku o udostępnienie zasobów.
4. Decyzję w zakresie przyznania lub odmowy dostępu do zasobów Geoportalu podejmuje każdorazowo Dyrektor KPN lub Dyrektor KRNAP, w zależności od tego który park narodowy jest autorem danych zasobów i zgodnie z obowiązującymi właściwymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego i przepisami wewnętrznymi odpowiedniego parku narodowego.
5. Rejestracja użytkownika ma charakter jednorazowy i służy uzyskaniu danych niezbędnych do stworzenia konta użytkownika, zebrania statystyk odwiedzin i późniejszego logowania oraz do przygotowania dokumentów związanych z zarejestrowaniem tematu badawczego i udostępnieniem części zasobów.
6. Użytkownik zobowiązany jest do podania w procesie rejestracji prawdziwych danych.
7. Zarejestrowany użytkownik może wnioskować o modyfikację bądź usunięcie swoich danych.
§ 8.
Dostęp do zasobów Geoportalu w celach naukowych i dydaktycznych
1. Dostęp do modułu badań naukowych oraz Modułu map historycznych możliwy jest tylko dla uprawnionych użytkowników po uprzednim zarejestrowaniu się użytkownika w systemie Geoportalu na zasadach określonych w § 7. i nadaniu odpowiednich uprawnień przez Usługodawcę.
2. Wraz z informacją określoną w § 7 ust. 3, użytkownik otrzymuje informacje dotyczące dalszej procedury postępowania zmierzającego do wydania zezwolenia na prowadzenie badań naukowych bądź podpisania umowy udostępniania zasobów na cele naukowe i dydaktyczne.
3. Dostęp do modułów określonych w ust. 1 przyznawany jest na określany każdorazowo przez Usługodawcę czas w zawieranej z użytkownikiem umowie udostępniania zasobów na cele naukowe i dydaktyczne.
4. Użytkownik może korzystać z zasobów Geoportalu w celach naukowych i dydaktycznych wyłącznie w zakresie określonym w zawartej z Usługodawcą umowie.
§ 9.
Dostęp dla organów administracji
1. Organy administracji w zakresie w jakim realizują zadania publiczne uzyskują dostęp do zasobów Geoportalu zgodnie z przepisami regulującymi sposób, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. Szczegółowe zasady udostępniania zasobów określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1692).
2. W przypadku udostępniania zasobów Geoportalu dla organów administracji w innych celach niż realizacja zadań publicznych, dostęp do zasobów odbywa się na zasadach ustawy o infrastrukturze przestrzennej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 dostęp może mieć charakter odpłatny, zgodnie z przepisami wydanymi przez Usługodawcę i opublikowanym na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Usługodawcy.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, udostępnianie danych następuje po złożeniu wniosku, o udostępnienie danych z rejestru publicznego, ustanowionym zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.
§ 10.
Ochrona danych osobowych
W odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez użytkownika w procesie rejestracji odpowiednie zastosowanie mają przepisy:

a. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
b. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.).


§ 11.
Zasady korzystania z zasobów
1. Zasoby Geoportalu mają charakter wyłącznie poglądowo – informacyjny i nie mogą służyć za podstawę jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy lub innych podmiotów publicznych i prywatnych. Nie mogą również być podstawą/dowodem w jakimkolwiek postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
2. Zasoby Geoportu mogą być wykorzystywane wyłącznie w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy prawne, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3.
3. Użytkownik nie może powielać, kopiować, ani udostępniać zasobów Geoportalu osobom trzecim oraz redystrybuować ich w celach komercyjnych.
§ 12.
Klauzule ochronne
1. Właścicielem Geoportalu jest Usługodawca.
2. Zasoby udostępniane w ramach Geoportalu stanowią wyłączną własność autorów zasobów i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. z dnia 17 maja 2006 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
3. Informacje o źródle pochodzenia danych zawierają metadane.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo usuwania kont użytkowników, co do których zachodzi podejrzenie o zgłaszanie nieprawdziwych informacji oraz użytkowników, którzy nie dopełnili formalności określonych w umowie lub pozwoleniu na prowadzenie badań naukowych na terenie parku.
5. Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w toku korzystania z Geoportalu nie wynikające z jego działania i od niego niezależne. W szczególności dotyczy to szkód wywołanych działaniem szkodliwego oprogramowania itp. czynników.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Geoportalu z powodu działań siły wyższej lub z innych, niezależnych od niego przyczyn.
§ 13.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności odpowiednio:

a. kodeksu cywilnego,
b. ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. (Dz.U. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.)
c. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 627) o ochronie przyrody,
d. ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.),
e. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
f. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.).

2. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji tj. od 05.05.2014 r., do dnia odwołania.
3. Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Geoportalu.

finansowanie